Skip to main content

Privacybeleid van de site

Artikel 1 – Preambule

Het bedrijf PNM SARL (‘The Publisher’), dat zich bezighoudt met de rechten van individuen, en in een verlangen naar volledige transparantie, heeft een privacybeleid opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe de persoonsgegevens van de gebruikers van de site worden verzameld en verwerkt https://www.camping-stlazare-var.fr/ « de site »), de doelstellingen die door deze behandelingen worden nagestreefd, evenals de middelen om te handelen die beschikbaar zijn voor individuen, zodat zij hun rechten het best kunnen uitoefenen.

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon, direct of indirect, onder meer op basis van een naam, identificatienummer of een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke en gebruiksvoorwaarden die gebruikers op de volgende pagina kunnen bekijken: Juridische vermeldingen.

1.1. Definities

Gebruiker (‘Gebruiker’): Internetgebruiker logt in en gebruikt de site. Gebruikers worden beschouwd als gebruikers alle gebruikers die zich aanmelden, bladeren, lezen, bekijken en gebruiken van de site.

Artikel 2 – Beheer van persoonsgegevens

De gebruiker wordt geïnformeerd over de regelgeving op het gebied van marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet computer en vrijheid van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: 2016-679).

Artikel 3 – Verzamelde gegevens

De gegevens worden alleen verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens en is beperkt tot het absolute minimum. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, krijgt de gebruiker te horen dat zijn gegevens worden verzameld en waarom zijn gegevens worden verzameld.
Het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer vooraf bepaalde doelstellingen, en alleen de gegevens die nodig zijn om de doelstellingen van de site correct uit te voeren, worden verzameld (dataminimalisatie).

De persoonsgegevens die op de site worden verzameld, zijn als volgt:

IP-adres

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

Wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij de site

Artikel 4 – Finale van de verzamelde gegevens

Het verzamelen en verwerken van gegevens heeft de volgende doelen:

Het IP-adres wordt verzameld voor statistische doeleinden, voor het beheer van site-optimalisatie, om computerfraude te voorkomen en te bestrijden in het geval van abnormaal gebruik van de formulieren van de site. Het IP-adres wordt verzameld om te bepalen van welke plaats de gebruiker verbinding maakt. Dit wordt onmiddellijk geanonimiseerd na gebruik en de uitgever van de site kan het dus op geen enkele manier traceren naar een natuurlijke persoon.

Artikel 5 – Gegevensoverdracht

De uitgever brengt de persoonsgegevens van gebruikers niet op de markt, die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden. De door de site verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen verwerkt door de uitgever van de site.

De uitgever verwerkt, host of draagt informatie die over haar gebruikers wordt verzameld niet naar een land buiten de Europese Unie of wordt door de Europese Commissie als « ontoereikend » erkend zonder gebruikers eerst te informeren. De uitgever blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, mits zij voldoende garanties bieden op grond van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Persoonsgegevens kunnen echter worden gedeeld met derden, uitsluitend in de Europese Unie, in de volgende gevallen:

Wanneer de site gebruik maakt van de diensten van aanbieders om online betalingshulp, reclame of diensten te bieden. Deze aanbieders hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming.

Indien vereist door de wet, kan de site gegevens doorgeven om te reageren op claims tegen de site en voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures.

Artikel 6 – Gegevensbewaring

De uitgever bewaart gebruikersgegevens in een veilige omgeving voor de duur die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de huidige regelgeving.

Voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of verplicht is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, geschillen te beslechten, fraude en misbruik te voorkomen of algemene voorwaarden toe te passen, kan de uitgever ook bepaalde informatie voor een extra periode bewaren.

Artikel 7 – Gegevensbeveiliging

De uitgever verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van informatie te bewaren, waaronder dat deze niet wordt gedeeld met onbevoegde personen. Als echter een incident dat van invloed is op de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van gebruikers onder de aandacht van de uitgever wordt gebracht, moet de uitgever de gebruikers zo spoedig mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. De site verzamelt ook geen ‘gevoelige gegevens’.

Binnen hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang hebben tot gebruikersgegevens zijn in de eerste plaats de uitgever klantenservice agenten.

Artikel 8 – Gebruikersrechten

In overeenstemming met de huidige EU-regelgeving hebben gebruikers van de site veel rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Gebruikers hebben met name het recht om toegang te krijgen tot hun gegevens, eventuele fouten te corrigeren en het recht om persoonsgegevens te laten wissen, om hun verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken. Gebruikers hebben ook het recht om hun toestemming in te trekken, om in de toekomst bezwaar te maken tegen de ontvangst van commerciële prospectiedocumenten en in bepaalde omstandigheden het recht om ervoor te zorgen dat de informatie aan gebruikers wordt overgedragen of aan een derde wordt overgedragen.

Recht op toegang, recht op correctie: De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die de uitgever over hem heeft, om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist, verouderd of onvolledig zijn.

Recht om te verwijderen, recht om vergeten te worden: De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten wissen of verwijderen. Dit recht kan echter worden beperkt door een wettelijke of gerechtvaardigd belang van de uitgever om persoonsgegevens te bewaren.

Recht van bezwaar: De gebruiker heeft het recht om de beperking te verzoeken of bezwaar te maken tegen de behandeling van zijn gegevens door de site, zonder dat de site kan weigeren, behalve om het bestaan van legitieme en dwingende gronden aan te tonen, die kunnen prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

Het recht om toestemming in te trekken voor de verwerking van gegevens op basis van toestemming: De gebruiker kan de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekken op elk moment waarop deze behandeling is gebaseerd op toestemming.

Het recht op gegevensportabiliteit: De gebruiker heeft het recht om gegevens die de site bezit naar een andere site te verplaatsen, kopiëren of over te dragen. Dit recht geldt alleen voor gegevens die door de gebruiker worden verstrekt en wanneer de gegevens automatisch worden verwerkt op basis van toestemming of contract.

Het recht om het lot van de gegevens na de dood te bepalen: De gebruiker kan regelen wat het lot van zijn verzamelde en verwerkte gegevens zou moeten zijn als hij overlijdt en, indien hij dat wenst, kiest of de uitgever zijn gegevens moet bekendmaken aan een derde partij die hij eerder heeft aangewezen.

8.1. Rechtenaanvragen

Als de gebruiker wil weten hoe de uitgever zijn persoonsgegevens gebruikt, of vragen om deze te corrigeren, zich te verzetten tegen de verwerking ervan of deze te verwijderen, kan hij contact opnemen met de afgevaardigde voor gegevensbescherming die beschikbaar is voor gebruikers voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, ondertekend identiteitsbewijs en het adres waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. Het antwoord wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze periode van één maand kan met twee (twee) maanden worden verlengd indien de complexiteit van de aanvraag dit vereist.

Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen zijn onderworpen aan de verplichtingen die de uitgever wettelijk wordt opgelegd, waaronder het bewaren of archiveren van documenten.

8.2. Vordering

In het geval dat de gegevensverwerker besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker, en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of, indien hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten is geschonden, heeft hij het recht om de zaak door te verwijzen naar de CNIL (Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden) of een bevoegde rechter.

Gebruikers kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, waaronder de CNIL, op: https://www.cnil.fr/.

Artikel 9 – Gemachtigde gegevensbescherming

De rol van de afgevaardigde voor gegevensbescherming en het waarborgen van de juiste uitvoering van nationale en supranationale bepalingen inzake het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Hij kan ook worden benoemd tot DPO (voor Functionaris Gegevensbescherming).

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de volgende persoon is benoemd tot afgevaardigde voor gegevensbescherming door de uitgever van de site: Stéphane Moulin. De gegevensbeschermingsafgevaardigde is per e-mail bereikbaar op campingsaintlazare83@gmail.com

Artikel 10 – Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment worden geopend door gebruikers van de site. De uitgever behoudt zich het recht voor deze aan te passen om ervoor te zorgen dat de huidige wetgeving wordt nageleefd. Als gevolg hiervan worden gebruikers aangemoedigd om regelmatig dit privacybeleid te komen controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die kunnen worden aangebracht.

De laatste update van dit privacybeleid kwam op: 01/02/2021.